LOVER OG REGLER FOR LUNDSVÅGEN BÅTFORENING
FORMÅL
Foreningens formål er å administrere og drive småbåthavnen i Lundsvågen.
MEDLEMSKAP
• Aktivt medlemskap er knyttet til disponering av båtplass eller 3-årig avtale om rett til båtplass.
• Medlemmer uten båtplass er passive medlemmer.
• Medlemmer opptas ved beslutning i styret.
• Styret kan med endelig virkning ekskludere et medlem som ikke betaler kontingent og avgifter innen fastsatt tid.
• Styret kan ekskludere et medlem som ikke følger reglement og anvisninger, eller når det foreligger annen rimelig og saklig grunn.
Et slikt vedtak kan ankes til generalforsamlingen.

Les mer …

Havnereglement for Lundsvågen Båtforening
Endringer og tilføyelser vedtatt i styremøte 16.03.98
1. Bestemmelsene i havnereglement for kommunale båthavner gjelder.
2. Medlemmer blir tildelt båtplass i den rekkefølge de søker om plass. Det forutsettes at plass for den aktuelle båtstørrelse er ledig.
3. Båteierne bekoster utriggere etter nypris.
Kostnader ved vedlikehold og nødvendig fornyelse dekkes av foreningen.
Skade som påføres utriggere dekkes av den som påfører skaden.
Innskudd utrigger (nedskrives over 10 år). Starter med 10 % ved tildelingsåret. Gelder årstall, ikke kalender måneder.   
Ved opphør av medlemskap refunderes restverdien.

Les mer …

Båteiere og andre som ferdes i båthavnene skal oppføre seg sømmelig og må rette seg etter dette reglement, båthavnens eget havnereglement og instrukser som gis av foreningens tilsynsmenn.

• Båtforeningen anviser båtplasser. Overdragelse av båtplasser er ikke tillatt.
• Båtforeningen og/eller Småbåthavnutvalget kan forlange at båteiere skal bytte plass når dette er nødvendig.
• Båter som er registreringspliktige skal være registrert og utstyrt med godkjent registreringsnummer.
• Alle båter skal være ansvarsforsikret.
• Båter i utriggerbåser skal ha 4 elastiske fortøyninger.
• Båter utenfor utliggerbåser skal være forsynt med forsvarlig fortøyning og fendres.
• Det er forbudt å ha joller og annet liggende oppå flytebrygger.

BÅTEIERENS PLIKTER:
• Eieren plikter å ha sin båt under tilsyn. Båten skal lenses.
• Båteier skal påse at eksos fra egen båt ikke er til ulempe for andre.
• Det er forbudt å forurense havneområdet med avfall og annet oljeholdig og kloakkholdig utslipp.
• For å få fast båtplass i havnen skal båteier være medlem av foreningen.

Under ferdsel i havneområdet skal farten ikke være større enn nødvendig av hensyn til manøvreringen.
Maksimum fart 3 knop.
Klager vedrørende foreningens drift av havnen kan ankes skriftlig til Småbåthavnutvalget.
Båtforeningen skal gis anledning til å uttale seg før avgjørelse fattes i saken.
Brudd på disse bestemmelser eller unnlatelse av å betale de gjeldende havneavgifter vil kunne medføre borttauing og nektelse av båtplass i kommunale havner.

følgende regler gjelder:
• De kommunale båtforeninger skal overholde de miljøkrav som kommuner er pålagt å overholde av Departementet.
• Fjernet bunnstoff er å betrakte som miljøfarlig avfall.
• Ingen slike arbeider skal igangsettes før det har vært dialog med driftspersonalet.
• Båten skal dekkes på en slik måte at forurensede stoffer ikke blir eksponert til fri luft, sjø eller bakke.
• Båten skal dekkes fra relingslist til bakkenivå.
• Det skal sørges for eget oppsamling av avfallet.
• Avfallet deponeres på offentlig godkjent deponi.
• Båteieren har hele ansvaret for at fjerning av bunnstoff skjer på en forsvarlig måte.

 

Strøm:
Som kjent har vi begrensing på strømuttak der det betales fast avgift (250W/1310.- pr. halvår).
Det er foreløpig ikke satt noen grense for de uttak som går på individuell måler, men vi har sett at enkelte av disse trekker svært mye strøm.
Dette er et problem på enkelte brygger da nettet ikke tåler belastningen, noe som resulterer i at hele kurser kobler ut.

Uttak skal begrenses på de uttak som måler individuelt forbruk, og at maks uttak der ikke overskrider 500W.
Drift vil som før kontrollere strømuttaket, og koble fra de kurser som ikke retter seg etter anmodning om å begrense forbruket.
Dette gjelder også evt. bruk av kabler som ikke er godkjent for utendørs bruk.

INFO VEDRØRENDE STRØM PÅ OPPLAGSPLASS :
Strømkort kjøpes i klubbhuset. Dette koster 100,- i tillegg må strøm kjøpes ved at kortet fylles via en terminal.

Masteskuret:
Master i masteskuret skal være behørig merket (Medl.nr. og navn) , og utstyr som ikke er i regulær bruk skal fjernes av eier.
Det samme gjelder opplagsmateriale (krakker etc.).